Kommandiittiyhtiön perustaminen

Kommandiittiyhtiön perustaminen, verotus ja voitonjako lyhyesti

Tällä sivulla tarkempaa tietoa kommandiittiyhtiön perustamisesta. Lainsäädännöllisen perustan kommandiittiyhtiölle tarjoaa:”Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389”. Laissa määritellään aluksi lain soveltamisala, josta heti ilmenee että avointa yhtiötä koskevia säännöksiä sovelletaan kommandiittiyhtiön perustamisessa, kun yhtiömiesten vastuuta ei ole rajoitettu ja vastaavasti kyseisen lain säännöksiä sovelletaan, kun vastuuta velvoitteista on rajoitettu. Vuonna 2009 Tilastokeskus mittasi yritysrekisterissä 8% Suomen yrityksistä olevan kommandiittiyhtiöitä ja osuus saattanee olla vähenemään päin yrityksiä perustettaessa.

Mikä on kommandiittiyhtiö?Kommandiittiyhtiö
Kommandiittiyhtiö, samoin kuin avoin yhtiö on henkilöyhtiö, jonka lyhenteenä käytetään Ky-lyhennettä. Se eroaa henkilöyhtiöstä siinä, että yhtiössä on henkilökohtaisesti vastuunalaisten yhtiömiesten lisäksi äänettömiä yhtiömiehiä.  Kommandiittiyhtiön voivat perustaa vähintään yksi vastuullinen ja vähintään yksi äänetön yhtiömies eli yhtiömiehet. Vastuunalainen yhtiömies kantaa saman vastuun kuin avoimen yhtiön yhtiömies eli vastaa veloista koko omaisuudellaan. Kun taas äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa rahapääomaan. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon eikä edustaa yhtiötä kolmanteen henkilöön nähden.

  • Kommandiittiyhtiö syntyy ja sen toiminta perustuu yhtiömiesten allekirjoittamaan sopimukseen, joka on kommandiittiyhtiön yhtiösopimus.
  • Äänettömän yhtiömiehen oikeudet määritellään yhtiösopimuksessa.
  • Yhtiösopimus on lähes sama kuin avoimen yhtiön sopimus, mutta sisältää lisäksi äänettömien yhtiömiesten panoksen ja voitto-osuuden

Kommandiittiyhtiön verotus ja voitonjako
Yhtiösopimuksessa on määriteltävä äänettömien yhtiömiesten panosten suuruus sekä äänettömän yhtiömiehen voitto-osuuden laskeminen. Kommandiittiyhtiön voitonjako käytännössä perustuu yhtiösopimuksessa määriteltyihin voitto-osuuksiin. Äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus jaetaan aina järjestyksessä ensimmäisenä. Kommandiittiyhtiön voitonjaon verotus lasketaan voitto-osuuksista verotettavaksi sekä ansio- että pääomatuloina myös äänettömän yhtiömiehen osalta ja myös yhtiössä työskentelemättömien vastuunalaisten yhtiömiesten osalta. Pääomatuloksi lasketaan 20 prosenttiin asti yhtiömiehen osuudesta yhtiön nettovarallisuuden arvosta ja loput verotetaan progressiivisena ansiotuloverona.
Lisätietoa kommandiittiyhtiön perustamista harkitsevalle:
  • Kommandiittiyhtiö voi antaa yhtiömiehilleen luontaisetuja sekä maksaa kohtuullista palkkaa tehdystä työstä
  • Kiinteistörahastot käyttävät yleensä kommandiittiyhtiötä yhtiömuotona veroedullisin perustein sillä esimerkiksi luovutusvoitot kiinteistöistä ja arvopapereista verotetaan aina kokonaan pääomatulona (vaikka yli 20 % nettovaroista)
  • Kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka perii käsittelymaksun (hinta vuonna 2012 on 180 euroa) etukäteen, jolloin kuitti maksusta tulee liittää ilmoitukseen